Kapky moudrosti srdce.

Chinmoy
1. vyd. Madal Bal, 2010. 175 s.