Já, Romy.

Schneider, Romy; ed. Seydel, Renate
1. vyd. Ikar, 1997. 284 s.