I.R.$. [2], Hagenova strategie.

Vrancken, Benno; Desberg, Stephen
1. vyd. v českém jazyce. BB art, 2002. 48 s.
Edice: BB art komiks