Hustoty hornin ČSSR : Mapa hustot hornin ČSSR : Měřítko 1 : 500000.

1. čes. vyd. Kartografické nakladatelství, 1968. 41, [6] s.