Hra osudu.

Wood, Barbara
[Vyd. 3.]. Ikar, 2003. 251 s.