Hollywood.

Bukowski, Charles
Pragma, 2002. 204 s.