Henry Esmond.

Thackeray, William Makepeace
Vyd. 3., v SNKLU 1. SNKLU, 1963. 517 s.
Edice: Theckeray, William Makepeace: Spisy ; Sv. 9