Haiku o Praze : sto haiku a sto kreseb.

Trinkewitz, Karel
Rozmluvy, 1984. 1 sv. (nestr.)
Edice: Rozmluvy ; Sv. 11