Fyzikální a technické veličiny.

Binko, Jaroslav
2., přeprac. a dopl. vyd. SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1968. 229 s.