Fysický zeměpis. I. díl, Ovzduší a vodstvo.

Vitásek, František
2. přeprac. a rozš. vyd. Melantrich, 1948. 395 s.