Firma.

Grisham, John
Vyd. 2., (V nakl. Ikar 1.). Ikar, 2000. 380 s.