Fabrika na oficierov.

Kirst, Hans Hellmut
2. vyd. Slov. spis, 1987. 2 sv
Edice: Retro ; Zv. 46