Etnografický atlas Slovenska : Mapové znázornenie vývinu vybraných javov l'udovej kultúry.

ed. Kovačevičová, Soňa
1. vyd. Veda, 1990. 20, 123 s.