Essaye.

Durych, Jaroslav
2. vyd. Melantrich, 1931. 150 s.
Edice: Spisy Jaroslava Durycha ; sv. 9