Embryológia človeka.

Stanek, Ivan
4., zrevid. a upr. vyd. Slov. akadémia vied, 1972. 403 s.