Elektrotechnika.

Blahovec, Antonín
2., nezm. vyd. Informatorium, 1997. 2 sv