Elektronika v nevýrobní oblasti.

Homolka, Vlastimil
1. vyd. SNTL, 1989. 311 s.