Ekonomie.

Samuelson, Paul Anthony; Northaus, William A; Nordhaus, William D; Samuelson, Paul Abraham
1. vyd. Svoboda, . 40, 1011 s.