Dve samoty.

MacLennan, Hugh
1. vyd. Pravda, 1984. 402 s.
Edice: Maják