Doupě uchvatitelů.

Grey, Zane
Novina, 1935. 284 s.