Doktorka.

Roe, Francis J. C
Vyd. 1. Ikar, 1997. 238 s.