Čisté ruce.

Bren, Cyran
1. vyd. L.V.P, 2002. 351 s.