Česko-anglický právnický slovník.

Oherová, Jana
3., přeprac. a rozš. vyd. Linde, 2005. 620 s.