Cela smrti.

Grisham, John
Vyd. 1. Ikar, 1995. 484 s.