Buddhismus.

Lesný, Vincenc
Vyd. 2., ve Votobii 1. Votobia, 1996. 450 s.