Boje o šachový trón.

Kozma, Július
2., revid. a rozšír. vyd. Šport, 1989. 296 s.