Bibliografia pôvodnej literatúry pre klavír štvorručne, pre dva klavíry, rôzne komorné aj orchestrálne zoskupenia, skladby pre viac klavírov a viacručné = Bibliographie der ursprünglichen Literatur für das Klavier zu vier Händen, für zwei Klaviere, verschiedene Kammer - und orchestrale Gruppen, Musikstücke für mehrere Klaviere und mehrhändige Kompositionen = The bibliography of the original literature for piano four hands, two pianos, various chamber and orchestral ensembles and the compositions for more pianos and more hands = La bibliographie de la littérature originale pour le piano à quatre mains, pour les deux pianos, des différents ensembles et les orchestres, les compositions pour plusieurs pianos et pour plusieures mains.

Kojanová, Ľudmila; Novotný, Pavel
1. vyd. Prešovská univerzita, 2008. 531 s.