Biblické sonety.

Svoboda, Miroslav
M. Svoboda, 2012. 119 s.