Bible : písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad.

3., přeprac. vyd., 1. vyd. v České biblické společnosti. Česká biblická společnost, 1993. 1007, 283 s., [8] s. mp