Bible : Písmo svaté Starého a Nového zákona : Ekumenický překlad.

3., podstatně dopln. a přeprac. vyd. Ústřední církevní nakladatelství, 1987. 1007, 283 s.