Bedřich Engels.

Chaloupecký, Jiří František
Tisk. výbor čs. sociálně demokrat. strany dělnické, 1920. 31 s.