Baudolino.

Eco, Umberto
Vyd. 1. Argo, 2001. 511 s.