Babylon. [Sv.] 1, 2.

Figuli, Margita
8. vyd. Slovenský spisovateľ, 1987. 2 sv