Babylon.

Figuli, Margita
6. vyd. Slovenský spisovateľ, 1973. 2 sv
Edice: Figuli, Margita: Vybrané spisy ; Zv. 3