Babylón.

Figuli, Margita
5. vyd., (ve Svobodě 1. vyd.). Svoboda, . 408 s.; 2 sv
Edice: Omnia