Atlantis ve světle moderní vědy.

Kukal, Zdeněk
2., dopln. vyd. Academia, 1985. 270 s.