Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské : sebrané z archivů domácích i cizích. Díl <<XXXI=31>>.

ed. Friedrich, Gustav
nákladem Domestikálního fondu království českého vydává kommisse k tomu zřízená při Královské české společnosti náuk, 1921. xxviii, 495 s.