Ahoj mami, ahoj tati.

Lansky, Vicki
Vyd. 1. Alpress, 2000. 207 s.