21 detektivů.

V nakl. Svoboda 1. vyd. Svoboda, 1992. 347 s.