10x Sci-fi : Asimov, Blish, Budrys, Ellison & van Vogt, Shaw, Sheckley, Smith, Tenn, Tiptree, Zelazny.

Herman, Hviezdoslav
1. vyd. Smena, 1984. 278 s.
Edice: Labyrint